Зареждане...

Правила и условия

Въведение

Тези стандартни правила и условия на уебсайта, написани на тази уеб страница, ще управляват използването на нашия уебсайт www.caproni.bg, достъпен на https://www.caproni.bg/.

Настоящите Условия ще бъдат приложени изцяло и ще повлияят на използването от Вас на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласихте да приемете всички условия, написани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези стандартни правила и условия на уебсайта.

Правата на интелектуална собственост

Освен съдържанието, което притежавате, съгласно настоящите Условия, „Капрони“ АД и/или неговите лицензодатели притежават всички права на интелектуална собственост и материали, съдържащи се в този уебсайт.

Вие получавате ограничен лиценз само за целите на разглеждането на материалите, съдържащи се на този уебсайт.

Ограничения

Изрично сте ограничени от всички изброени по-долу:

  • публикуване на материали от уебсайта във всяка друга медия;
  • продажба, сублицензиране и/или комерсиализация на какъвто и да е материал на уебсайта;
  • публично представяне и/или показване на материали от уебсайта;
  • използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който е или може да навреди на този уебсайт;
  • използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който засяга достъпа на потребителя до този уебсайт;
  • използването на този уебсайт в противоречие с приложимите закони и разпоредби или по какъвто и да е начин може да причини вреда на уебсайта или на всяко лице или бизнес субект;
  • ангажиране с каквото и да е извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с този уебсайт;
  • използване на този уебсайт за участие в каквато и да е реклама или маркетинг.

Достъпът до някои области на този уебсайт е ограничен за вас и „Капрони“ АД може допълнително да ограничи достъпа ви до всички области на този уебсайт, по всяко време, по абсолютно усмотрение. Всички потребителски идентификатор и парола, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и вие също трябва да поддържате поверителност.

Вашето съдържание

В тези стандартни правила и условия на уебсайта „Вашето съдържание“ означава всеки аудио, видео текст, изображения или друг материал, който решите да покажете на този уебсайт. Показвайки Вашето Съдържание, вие предоставяте на „Капрони“ АД неизключителен, неотменим в световен мащаб, подлицензиран лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение във всякакви и всички носители.

Вашето Съдържание трябва да бъде Ваше собствено и не трябва да нарушава правата на трети страни. „Капрони“ АД си запазва правото да премахне всяко Ваше Съдържание от този уебсайт по всяко време без предизвестие.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Политика за поверителност.

Без гаранции

Този уебсайт се предоставя "както е" с всички грешки и „Капрони“ АД не изразява никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, свързани с този уебсайт или материалите, съдържащи се в него. Също така, нищо, съдържащо се на този уебсайт, няма да се тълкува като съветващо ви.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай „Капрони“ АД, нито някой от неговите служители, директори и служители, няма да носи отговорност за нещо, произтичащо от или по какъвто и да е начин свързано с използването на този уебсайт, независимо дали такава отговорност е по договор. „Капрони“ АД, включително неговите служители, директори и служители, не носи отговорност за каквато и да е непряка, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързано с използването на този уебсайт.

Обезщетение

С настоящото Вие обезщетявате в пълна степен „Капрони“ АД от и срещу всякакви и/или всички задължения, разходи, искания, причини за искове, щети и разходи, възникнали по какъвто и да е начин, свързани с нарушаването на някоя от разпоредбите на настоящите условия.

Разделяемост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите условия се установи за невалидна съгласно приложимото законодателство, тези разпоредби се заличават, без да се засягат останалите разпоредби в настоящото.

Вариация на условията

На „Капрони“ АД е разрешено да преразглежда тези условия по всяко време, както сметне за добре, и като използвате този уебсайт, се очаква да преглеждате тези условия редовно.

Възлагане

„Капрони“ АД има право да възлага, прехвърля и възлага на подизпълнител своите права и/или задължения съгласно настоящите условия без никакво уведомление. Въпреки това нямате право да възлагате, прехвърляте или подизпълнявате някое от вашите права и/или задължения съгласно настоящите условия.

Цялото споразумение

Настоящите условия представляват цялото споразумение между „Капрони“ АД и вас във връзка с използването на този уебсайт и заменят всички предишни споразумения и разбирателства.

Приложимо право и юрисдикция

Настоящите условия ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България и вие се подчинявате на неизключителната юрисдикция на държавните съдилища, намиращи се в Република България, за разрешаване на евентуални спорове.