Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на ПИЛОТЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТАНИЕ НА ЗЪБНИ

  • 3 Oct 2022

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на ПИЛОТЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТАНИЕ НА ЗЪБНИ МОТОРИ-ГР.10,ГР.20 И ГР.30 по следното Техническо задание 1.Наименование и кратка характеристика на заявения стенд Обект на заданието е изграждане на нов четирипозиционен стенд за функционално изпитание на зъбни мотори гр. 10 и гр. 20. Стендът трябва да се проектира като четирипозиционен, като три от позициите да са функционални, а четвъртата – свободна/празна. Едната позиция се предвижда да бъде автоматизирана - за изпитание на зъбни мотори гр. 10, втората позиция автоматизирана - за изпитание на за зъбни мотори гр. 20, третата позиция – ръчна, универсална за мотори гр. 10, гр. 20, гр. 30, както и изпитание на зъбни делители. 1.1. Основни изисквания към позиция 1- за група 10: ● Да се оборудва с баркод четец за QR-код; ● Да се проектират механизми за закрепване и затягане на моторите; ● Да се предвиди софтуерна възможност на стенда за автоматичен запис на данните от изпитанията в централния сървър на „Капрони“. ● Да се предвиди сензор за налягане преди входа на мотора (за връзка с измервателния уред на Hydrotechnic) ● Възможност за регулиране на входящия дебит в диапазон 2...25 л/мин. 1.2. Основни изисквания към позиция 2- за група 20: ● Да се оборудва с баркод четец за QR-код; ● Да се проектират механизми за закрепване и затягане на моторите; ● Да се предвиди софтуерна възможност на стенда за автоматичен запис на данните от изпитанията в централния сървър на „Капрони“. ● Да се предвиди сензор за налягане преди входа на мотора (за връзка с измервателния уред на Hydrotechnic) ● Възможност за регулиране на входящия дебит в диапазон 5...80 л/мин. 1.3. Основни изисквания към позиция 3: Позицията ще се ползва за ръчно куплиране на моторите и връзване на входяща/изходяща линия. Изпитваните изделия ще бъдат както зъбни мотори, така и делители на дебит група 20. Позицията на практика трябва да дублира наличната към момента втора позиция на стенд с инв. № 410009 в участък „Изпитание“, ОП100. ● Да се проектират плочи и куплунзи за ръчно закрепване и затягане на моторите; ● Да се предвиди сензор за налягане преди входа на мотора (за връзка с измервателния уред на Hydrotechnic) ● Възможност за регулиране на входящия дебит в диапазон 2...120 л/мин. 1. Количество на заявения стенд – 1 бр. (4 позиции – 3 работни и 1 свободна) 2. Изпитвани изделия на стенда 2.1. За позиция 1 - група 10 – еднопосочни и двупосочни мотори от 2 до 9,8 см3 вкл.: - Х238 - Х375 - Х436 - Х563 - Х846 - Други 2.2. За позиция 2 - група 20 – еднопосочни и двупосочни мотори от 6,3 до 36 см3 вкл.: - Х007 - Х021 - Х073 - Х077 - Х086 - Х147 - Х205 - Х543 - Х546 - Х553 - Х631 - Х659 - Х676 - Х677 - Х687 - Х712 - Х915 - Други 2.3. За позиция 3 - група 10, група 20, група 30,– еднопосочни и двупосочни мотори от 2 до 60 см3 вкл., както и делител на дебит група 20: - Всички посочени зъбни мотори в 3.1. и 3.2. + мотори група 30: - Х013 - Х163 - Х237 - Х337 - Х568 - Х679 - Други 3. Изпитание на моторите 3.1. Операции, които ще извършва стенда на автоматичните позиции 1 и 2: ● Разчитане на QR-кода, маркиран на тялото на мотора, идентифициране и зареждане на съответната програма за изпитание според посока на работния поток и работен обем. Четецът трябва да има възможност за ръчно или автоматично позициониране, взависимост от габаритите на помпите. ● Стартиране на програмата – извършва се от оператора, след куплиране на мотора към позицията. ● Функционално изпитание по въведена в контролера програма: - за изпитание без товар на изходящия вал на зъбния мотор; - за изпитание под товар на изходящия вал на зъбния мотор; ● Автоматично окачествяване на мотора, според получените резултати, като: - в случай, че е годен – стендът отбива означение върху тялото на мотора; - в случай че е негоден – стендът подава съответен сигнал. ● Запис на данните от изпитанието в сървъра на „Капрони“ в две различни таблици за годни и негодни мотори. Записвани данни: - Номер на мотора; - Температура на маслото - оС; - Обороти на изходящия вал на мотора (според работния обем) - n, min-1; - Въртящ момент при номинално налягане (според работния обем) – Мв; - Измерване на подавания дебит към мотора (според работния обем) – Q, л/мин. При третата (ръчна) позиция на стенда не се предвиждат: ● QR – четец; ● Автоматично окачествяване; ● Изпитание без товар на изходящия вал; 3.2. Необходима производителност Взависимост от работния цикъл. Ориентировъчен капацитет – по 1000 зъбни мотора/месeц от всяка позиция, при едносменен режим на работа. 4. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 5. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 6. Изисквания към стенда: 6.1. Максимално налягане на входящата линия – 280 bar 6.2. Максимално налягане на изходящата линия – 120 bar 6.3. При изпитание на реверсивни мотори, се записват данните и в двете посоки 7. Специални изисквания към стенда 7.1. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на стендова апаратура. 8. Приложение - Конструктивна документация – ● Х238; Х375; Х436; Х563; Х846 ● Х007; Х021; Х073; Х077; Х086; Х147; Х205; Х543; Х546; Х553; Х631; Х659; Х676; Х677; Х687; Х712; Х915 ● Х013; Х163; Х237; Х337; Х568; X679 Валидност на поканата: 03.11.2022г. Лице за контакти: Aнтон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 03.10.2022г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработка и изработка на Пилотна машина за нарязване заготовк

14 Sep 2022

Trade Fair Bauma 2022

7 Jul 2022

Corporate summer holidays

6 Jun 2022

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ ЗА

1 Jun 2022

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023