Продукти

новини

21.08.2017
Открита процедура за избор на изпълнител по Договор: BG16RFOP002-1.001-0136-C01
повече...
19.07.2017
Техническо задание за възлагане извършване на услуги ОТНОСНО: ПРОУЧВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И УСВОЯВАНЕ ДО ЕТАП И3 (ПРОБНА СЕРИЯ) НА ЕДНОФАЗНИ АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ПУСКОВ И РАБОТЕН КОНДЕНЗАТОРИ С
повече...
Fax +359 431 62 230 ; +359 431 63 134 
e-mail: caproni@caproni.bg 
web : www.caproni.bg  
Свържете се с нас чрез тази форма
Copyright © 2007-2017 CAPRONI JSC. All rights reserved.